Skip til hoved indholdet

Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 6 medlemmer, inklusive formanden, til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Heraf vælges forlods:

 

  1. 1 formand for organisationen
  2. 1 næstformand for organisationen
  3. 4 bestyrelsesmedlemmer blandt beboer i Vordingborg Boligselskab
  4. 1 medlem af kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune.

 

Efter valg af medlemmer vælges 2 suppleanter.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger.

Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler.

Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til kommunalbestyrelsen til brug for styringsdialogen med kommunalbestyrelsen.

Hent forretningsorden

Klik her for at hente forretningsordenen.