Forretningsorden for organisationsbestyrelsen

Bestyrelsen består af 9 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 8 medlemmer, inklusive formanden, til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Heraf vælges forlods:

  1. 1 formand for organisationen
  2. 1 bestyrelsesmedlem fra Langebæk Boligselskabs tidligere afdelinger
  3. 1 bestyrelsesmedlem fra MønBos tidligere afdelinger
  4. 1 bestyrelsesmedlemmer fra Præstø Boligselskabs tidligere afdelinger
  5. 1 bestyrelsesmedlem fra Vordingborg Boligselskabs tidligere afdelinger

Herefter vælges 3 bestyrelsesmedlemmer fra boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer.

Efter valg af medlemmer vælges personlige suppleanter for de medlemmer, der er valgt fra de 4 områder.

 

Herefter vælges suppleanter for de øvrige medlemmer.

 

Herudover udpeges 1 medlem af kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune.

 

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til kommunalbestyrelsen til brug for styringsdialogen med kommunalbestyrelsen.

Hent forretningsorden