Klager

Klager til Vordingborg Boligselskab skal altid sendes skriftligt

Vil du klage over en nabo, en afgørelse, vi har truffet eller den behandling, du har fået af en ansat i Vordingborg Boligselskab / et af de administrerede selskaber, skal klagen altid sendes skriftligt.

 

Se nærmere om, hvordan din klage behandles herunder.

 

Naboklager - en svær ting

Hvis din nabo, eller andre i afdelingen, ikke overholder jeres husorden, og du mener, at det er til gene for dig og eventuelt de øvrige beboere, kan du sende en skriftlig klage til Vordingborg Boligselskab.

 

Klagen skal fremsendes skriftligt, enten ved brev eller pr. mail, med angivelse af dit navn og din adresse. Indsender du en fælles klage fra flere beboere, skal dette altid ske pr. brev, da klager pr. mail anses for at komme fra kun én person. Anonyme klager behandles ikke.

 

Klagen skal indeholde oplysninger om, hvem der klages over, hvad der klages over, og hvornår det, der klages over, er sket.

 

Du vil normalt modtage en kvittering, når vi har modtaget din klage. Afhængig af klagens art vil vi behandle denne inden for 14 dage til 1 måned.

 

Det skal bemærkes, at du ikke på forhånd kan garanteres anonymitet. Selv når sagen behandles internt i boligselskabet, vil den, der klages over, kunne få oplyst, hvorfra oplysningerne i klagesagen stammer. Det vil herefter bero på en konkret vurdering, om boligselskabet kan undtage klagers eller eventuelle vidners navne. Men under alle omstændigheder vil klagerens navn blive oplyst, når en sag sendes videre i Beboerklagenævnet, Foged- eller Boligretten, hvor man kan blive indkaldt som vidne. Du vil således skulle vedstå din klage.

 

Det vil styrke klagen, når flere beboere i en afdeling klager sammen.

 

Såfremt den, der klages over, fortsætter med at overtræde husordenen, skal der fremsendes en ny skriftlig klage.

 

Afhængig af hvor grov overtrædelsen er, vil der skulle fremsendes mellem 3 og 4 klager, før sagen videresendes til kommunens Beboerklagenævn / vores advokat.

 

Hent skema for overtrædelse af husorden

Klag, hvis du føler dig uretfærdigt behandlet

Hvis du føler, at vi har truffet en forkert afgørelse, din flytteafregning ikke stemmer overens med dine forventninger eller en ansat i Vordingborg Boligselskab eller i et af de administrerede selskaber ikke har behandlet dig ordentligt - så klag.

 

Du skal klage skriftligt, og klagen skal indeholde oplysninger om, hvad du klager over og hvornår det er sket, eventuelt hvem du klager over, samt dit navn, adresse m.v.

 

Anonyme klager behandles ikke.

 

Du vil normalt modtage en kvittering, når vi har modtaget din klage. Afhængig af klagens art vil vi behandle denne inden for 14 dage til 1 måned.

 

Klagen vil blive behandlet fortroligt, så vidt det er muligt i forbindelse med behandlingen af denne.