Vordingborg Boligselskabs organisationsbestyrelse

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til brug for styringsdialogen med kommunalbestyrelsen til kommunalbestyrelsen.

 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden. Desuden har medarbejderne en tilforordnet tillidsrepræsentant med til bestyrelsesmødet. Medarbejderen har taleret i bestyrelsen, men er ikke stemmeberettiget.

 

Repræsentantskabet vælger 6 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Ud af de 6 medlemmer, der vælges blandt beboerne, vælges de 4 i hvert af følgende 4 områder: Langebæk, Møn, Præstø og Vordingborg.  Hertil kommer 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelsen.

 

De enkelte bestyrelsesmedlemmers navne og kontaktdata finder du under "Find medarbejder".