Opsigelse af lejemål A-ordning

​Herved opsiges nedenstående lejemål med 3 måneders varsel

Jf. Lov om leje af almene boliger § 88 stk. 1, kan lejer opsige lejemålet med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Opsigelsen skal afgives skriftligt og medunderskrives af eventuel ægtefælle/samlever. Samtidig med opsigelse af lejemålet opsiges evt. ekstra kælderrum/garage/carport.

Jf. Lov om leje af almene boliger § 88 stk. 2, skal udlejer bestræbe sig på at genudleje det lejede snarest muligt, såfremt lejer fraflytter inden opsigelsesvarslets udløb. Jf. Lov om leje af almene boliger § 93 stk. 3 skal lejer fraflytte det lejede i ryddeliggjort stand senest 14 dage før lejeforholdets ophør, således at lejemålet kan istandsættes (tæpper, lamper og gardiner skal være fjernet). Boligselskabet sørger for håndværkere til istandsættelse af lejemålet. Lejer er pligtig til at betale husleje, vand og varme m.v., indtil boligen er genudlejet (dog max. indtil opsigelsesvarslets udløb). Herudover betales der for el-udgifter i istandsættelsesperioden på 14 dage. Ved fraflytning sørger lejer selv for aktiv afmelding af el leverance hos el-leverandøren. Boligselskabet sørger for at bestille aflæsning af eventuelle vand- og varmemålere m.v.

Fraflytters nye adresse eller kontaktpersoner ved dødsboer

Jf. Lov om leje af almene boliger § 93 stk. 2, skal lejer/kontaktperson give oplysning om fremtidig adresse eller anden adresse, som meddelelser og flytteafregningen kan sendes til. Oplysningen skal afgives senest 8 dage før fraflytningen.

Ved oplysning af mailadresse gives automatisk tilladelse til, at boligselskabet fremadrettet må sende alle henvendelser vedr. opsigelsen og fraflytningen via mail.

Afregning af lejemålet
I forbindelse med flytteafregningen overføres eventuelt overskydende beløb til din Nem-konto. Du bedes derfor oplyse dit cpr.nr.:

Syn af lejemålet
I forbindelse med fraflytningen skal der, med henblik på istandsættelse, foretages syn af lejligheden. Det må påregnes, at dette kan tage en times tid. I forbindelse med opsigelsen vil kontoret fastsætte en dato, og du vil senest 8 dage før fraflytningen modtage en indkaldelse.

Fremvisning af lejemålet
Jf. Lov om leje af almene boliger § 93, stk. 1, har lejer pligt til at fremvise boligen til de ansøgere, som får tilbudt lejemålet. I den forbindelse gør vi opmærksom på, at det telefonnummer, du oplyser, vil blive videregivet i tilbudsbrevene til ansøgere.

ORIENTERING VED DIN FRAFLYTNING A-ORDNING

I forbindelse med din fraflytning er der ting, du skal være opmærksom på:

Lejlighedens stand ved fraflytning

Lejligheden skal ved synet være tømt for indbo, ligesom gulvtæpper, gardiner, gardinstænger og lignende skal være fjernet. Årsagen til at gulvtæpper skal være væk er, at man ved synet skal kunne vurdere gulvenes stand. Årsagen til at gardiner og gardinstænger skal fjernes er, at vægge og lofter skal hvidtes og males. Lejligheden skal endvidere være rengjort ved synet. Er dette ikke tilfældet, vil boligselskabet iværksætte rengøring for fraflytters regning. Rengøringen omfatter bl.a. følgende: Afvaskning af træværk, skabe (ude og inde), hårde hvidevarer, bag komfuret, rense emhættefilter, rengøring af radiatorer og gulve, pudsning af vinduer samt afkalkning af håndvask, toilet, bruseniche, blandingsbatterier og køkkenvask. Der henvises i øvrigt til afdelingens vedligeholdelsesreglement.

Syn af lejligheden

Du vil hurtigst muligt, efter vi har modtaget din opsigelse, modtage en bekræftelse af denne. Af bekræftelsen fremgår det hvornår flyttesynet vil blive afholdt. Kan du ikke selv deltage, kan du give en anden fuldmagt. Såfremt du ikke ønsker at deltage i synet, skal samtlige nøgler og eventuelt vaskekort m.v. til lejemålet afleveres til den stedlige ejendomsfunktionær senest dagen før synet . Synet foretages af en repræsentant fra boligselskabet. Tilstede ved synet kan endvidere være en ejendomsfunktionær, en maler og et medlem af afdelingsbestyrelsen. Ved fraflytning skal der foretages ”normalistandsættelse” af lejemålet, hvilket vil sige, at vægge males / tapetseres og lofter hvidtes. Endvidere vil det blive vurderet, om der er andre arbejder (misligholdelse), der skal iværksættes. Det er tilladt at istandsætte selv. Dette skal i givet fald ske INDEN fraflytningssynet. Såfremt du selv istandsætter, bedes du kontakte den stedlige ejendomsfunktionær, idet istandsættelsen skal foretages håndværksmæssigt korrekt og i henhold til afdelingens vedligeholdelsesreglement.

Oplysning om udgift til istandsættelsen

Senest 14 dage efter synet vil du modtage et overslag på udgiften til istandsættelsen. Heraf vil det fremgå, hvor stor en andel af ”normalistandsættelsen” afdelingen betaler (1% pr. måned du har boet i lejemålet) og hvor stor udgiften til eventuel misligholdelse er.

Aflæsning af el, vand, gas og varme m.v.

Målere vil blive aflæst ved genudlejning, idet du hæfter for husleje, vand, gas og varme m.v. i istandsættelsesperioden. Slutafregning for varme og vand vil blive fremsendt i forbindelse med det årlige forbrugsregnskab. Ved fraflytning sørger lejer selv for aktiv afmelding af el leverance hos el-leverandøren.

Fraflytningsopgørelse

Endelig opgørelse over istandsættelsesarbejderne og afregning af indskud, skyldig / tilgodehavende husleje m.v., vil blive fremsendt senest 4 uger efter, at vi har modtaget den sidste regning for istandsættelsen. Såfremt du selv har istandsat, UDEN anmærkning, vil afregning fremkomme senest 14 dage efter genudlejning. Eventuelt overskud vil blive indsat på din NemKonto. Eventuel efterbetaling bedes indbetalt senest 14 dage efter modtagelse af fraflytningsopgørelsen. Såfremt man ikke kan betale efterbetalingen på én gang, vil der være mulighed for at indgå en afdragsordning.

Genudlejning af lejligheden

Opsigelsesperioden er 3 måneder. Lejligheden vil dog blive forsøgt genudlejet snarest muligt efter modtagelse af opsigelsen. Dog må der påregnes en minimum ekspeditionstid på 6 – 8 uger, og vi kan ikke garantere, at det vil lykkes at genudleje lejligheden inden udløbet af opsigelsesperioden. Genudlejning kan IKKE påbegyndes før vi har fået meddelelse om hvornår lejemålet er tømt og fraflyttet.

Fremvisning af lejligheden

Du har pligt til at fremvise din lejlighed til de ansøgere, som får tilbudt lejligheden. HUSK derfor at oplyse telefonnummer på opsigelsesblanketten, så du kan kontaktes. Her skal du være opmærksom på, at vi i de fleste tilfælde tilbyder lejligheden til flere ad gangen, for at få genudlejet så hurtigt som muligt.

Fremvisning af lejligheden

Du eller evt. en kontaktperson har pligt til at fremvise lejligheden til de ansøgere, som får tilbudt den. Husk derfor at oplyse telefonnummer på opsigelsesblanketten, så du kan kontaktes. Her skal du være opmærksom på, at lejligheden i nogle tilfælde tilbydes til flere ad gangen. Dette for at få genudlejet så hurtigt som muligt.

RENGØRING VED FRAFLYTNING

Jf. reglerne i boligselskabets vedligeholdelsesreglement, skal dit lejemål ved fraflytning være ryddeliggjort og rengjort.

Vi gør opmærksom på, at du kan spare udgifter til rengøring, såfremt rengøringen er udført korrekt og omfatter følgende:

 • Afvaskning af alt træværk – også eventuelle trælofter
 • Afvaskning af alle døre, skuffer og skabe – både indvendigt, udvendigt og ovenpå
 • Rengøring af radiatorer – husk mellemrum og bagside
 • Afkalkning af håndvask, køkkenvask, toilet, blandingsbatterier, fliser, klinkegulv og bad
 • Alle vinduer pudses indvendigt og udvendigt – husk ramme og fals
 • Rengøring af alle gulve – gulvtæpper og evt. tape skal fjernes
 • Fodpaneler og indfatninger skal være rengjort
 • Emhætte, filter, køleskab, komfur og eventuel vaskemaskine skal rengøres – husk siderne og bagved
 • Rengøring af stikkontakter
 • Rengøring af rør
 • Rengøring af udluftningsrist
 • Samtlige skruer, søm og beslag i vægge m.m. skal være fjernet
 • Eventuelt skur, udhus, garage, kælderrum og lignende skal være ryddet og rengjort
 • Gardinstænger og persienner skal være fjernet
 • Såfremt der til lejemålet er have m.v., skal denne også være ordnet

Manglende rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., der kræver ekstraordinær afrensning, vil blive betragtet som misligholdelse.

Misligholdelse betales fuldt ud af den fraflyttede lejer.

Personen, som skal syne din bolig ved fraflytning, vil blive udstyret med en tjekliste identisk med denne og vil bruge den som udgangspunkt omkring rengøringen.

Husk at alle nøgler skal afleveres ved fraflytningssynet.

Vælger lejer selv at istandsætte lejemålet ved fraflytning, skal det være i.h.t. vedligeholdelsesreglementet, og lejer skal kunne dokumentere hvilke produkter der er brugt.

Send
{{form.formError}}